Blog and adoption adoption regulations

Regulamin Blogu i Portalu adopcyjnego Greypet z dnia 01.10.2018

 Regulamin określa warunki współpracy między Użytkownikami Blogu i Portalu adopcyjnego, a Administratorem Blogu i Portalu adopcyjnego Greypet.com.

 

§1 Definicje 

Administrator - Administratorem Blogu oraz Portalu adopcyjnego Greypet.com jest Absolutico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bielsku - Białej przy ul. Olszówka 2B wpisanej w Sądzie Rejonowym w Bielsku- Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000544072, NIP 5472153073, REGON 360802670; e-mail: info@greypet.com (zwanym dalej jako „Usługodawca”).

 

Użytkownik – Użytkownikami są osoby, które przeglądają lub uzupełniają treści zawarte na Blogu oraz Portalu adopcyjnym. Chcą wspierać procesy adopcyjne oraz edukować społeczeństwo w sprawie dbania o dobrostan fizyczny oraz psychiczny zwierząt. Użytkownikami są ambasadorzy Greypet, wolontariusze, pracownicy ośrodków adopcyjnych, osoby poszukujące zwierzaka do adopcji, czytelnicy Blogu

 

Autor treści – Autorami treści są osoby, które piszą artykuły pojawiające się na Blogu.

 

Ośrodek adopcyjny – Miejsce, w którym przebywają zwierzęta, które można adoptować

 

Blog – Strona internetowa Usługodawcy, dostępna pod domeną /pl/blog

 

Portal adopcyjny - Strona internetowa Usługodawcy, dostępna pod domeną  /pl/page/znajdz-zwierzaka-1

 

Newsletter -  elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje z Blogu oraz Portalu adopcyjnego

 

Regulamin portalu– niniejszy regulamin Blogu oraz Portalu adopcyjnego

 

§2 Blog i Portal adopcyjny

1. Celem Blogu oraz Portalu adopcyjnego jest edukacja społeczeństwa z zakresu szeroko pojętej ochrony zwierząt oraz udostępnianie osobom zainteresowanym wyszukiwarki z jak największą liczbą zwierząt do adopcji.

2. Blog wspierają akcje mające na celu promocję adopcji zwierząt przebywających w ośrodkach adopcyjnych, przez edukację społeczeństwa o prawach zwierząt oraz wsparcie procesów adopcyjnych poprzez kontaktowanie zainteresowanych z ośrodkami adopcyjnymi.

3. Blog rozbudowywany jest o informacje z zakresu adopcji zwierząt, ich zdrowia, właściwego żywienia i opieki. Na Blogu publikowane są także przepisy dotyczące praw zwierząt i zobowiązań wobec nich, porady oraz wywiady z posiadaczami zwierząt.

4. Wyszukiwarka na Blogu ma na celu odnalezienie zwierzaków, które spełniają oczekiwania zainteresowanego oraz dostarczenie najważniejszych informacji o zwierzęciu zainteresowanemu.

 

§3 Użytkownik

1. Administrator przekazuje osobom zainteresowanym materiały dotyczące technologii oraz zasad dostarczania i uzupełniania zdjęć, treści i filmów na Portalu adopcyjnym /pl/page/znajdz-zwierzaka-1, zwanym dalej "Portalem adopcyjnym".

2. Dane dotyczące zwierząt do adopcji uzupełniane są przez Użytkowników, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz treść informacji umieszczanych na kartach zwierzaków.

3. Użytkownicy wprowadzający zwierzęta do adopcji zobowiązują się aktualizować ich dane oraz zmieniać status w przypadku jego zmiany (adopcja, odszedł za tęczowy most).

4. W przypadku braku zastrzeżeń (technicznych lub przedmiotowych) Administrator zobowiązuje się do umieszczania treści, zdjęć oraz filmów ze zwierzętami do adopcji na Portalu adopcyjnym.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do panelu administracyjnego osoby, która narusza regulamin, prawo czy dobre obyczaje, działając na niekorzyść zwierząt lub osób trzecich.

6. Administrator nie podpisuje umów adopcyjnych, przez co nie ponosi odpowiedzialności za finalizacje adopcyji oraz postępowanie osób adoptujących zwierzęta z Ośrodków adopcyjnych.

7. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na Blogu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Powiadamiaj”. Usługę Newsletter można również zamówić poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta albo składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta albo złożenia Zamówienia Usługobiorca staje się Usługobiorcą Newslettera.

8. Konto oraz Newsletter świadczone są przez czas nieoznaczony.

 

§4 Autor treści

1. Autorzy treści umieszczanych na Blogu oświadczają, że posiadają pełne prawa autorskie do przesyłanych tekstów, zdjęć, filmów.

2. O publikacji artykułów na Blogu decyduje Administrator. Administrator zastrzega sobie prawo od odmowy publikacji materiałów w sytuacji, gdy nie są zgodne z misją Greypet.com lub gdy w jakikolwiek sposób naruszają prawa osób trzecich.

3. Administrator, zastrzega sobie prawo do korekty treści (poprawa błędów składniowych, ortograficznych, interpunkcyjnych) oraz zmiany tytułów i nagłówków.

4. Administrator decyduje o tym w jakim terminie treści będą publikowane.

5. Publikowane treści podpisane są imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem autora.

 

§5 Dane osobowe Użytkownika

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu Internetowego jest Przedsiębiorca Absolutico Spółka z o.o., z siedzibą w Bielsku - Białej przy ul.Olszówka 2B wpisanej w Sądzie Rejonowym w Bielsku- Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000544072, NIP 5472153073, REGON 360802670.

2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Usługodawcę z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Podczas składania zmówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia Klienta. Akceptacja odbywa się przez zaznaczenie checkboxu przez Klienta.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, animizacji czy usunięcia.

5. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień, prowadzenia Konta, w tym wystawienia faktury oraz, w zależności do decyzji Klienta, mogą być one przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu otrzymywania informacji handlowej na podstawie odrębnie wydanej zgody w tym zakresie.

6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze Sklepu internetowego przed i po złożeniu zamówienia zawiera Polityka prywatności, stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu będąca integralną częścią niniejszego Regulaminu.

 

§6 Postanowienia końcowe

1. Strony działają na zasadzie starannego współdziałania.

2. Jeśli nie została podpisana umowa, żadna ze stron nie przewiduje płatności w związku z dostarczaniem tekstów, zdjęć i filmów publikowanych na Blogu oraz Portalu adopcyjnym.

3. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Blogu oraz Portalu adopcyjnego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.

4. Użytkowników oraz Autorów treści obowiązuje zakaz ingerowania w treści, których autorami nie są, na Blogu oraz Portalu adopcyjnym.

5. Użytkowników oraz Autorów treści obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, jak również wykorzystywania Blogu oraz Portalu adopcyjnego do celów innych niż jego przeznaczenie.  

6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

b) Dostęp do poczty elektronicznej.

c) Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

d) Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.

e) Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.